MakaleEmsal Karar

12 Mayıs 20210

DAVACI :

VEKİLİ : AV. MELİH DEMİRER (e-tebligat)

DAVALI : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA

VEKİLİ : AV.GÖKHAN SAYAN (aynı yerde)

 

DAVANIN ÖZETİ : Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 2020 yılı terfi döneminde bir üst rütbe olan komiser rütbesine kadrosuzluktan terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca tesis edilen 18/06/2020 tarih ve 2020/1-5 sayılı işlemin kendisine ilişkin kısmının;hukuka aykırı olduğu, komiser rütbesi için belirlenen bekleme süresini tamamladığı, yönetmelikte sayılan kriterleri sağladığı, terfi edecek personelin kurullarda görüşülmesinin kıdem sırasına göre yapıldığı, kıdem sırasında kendisinden daha aşağıda olan birçok personelin terfi ettirildiği, liyakat kriterine göre terfi ettirilen emsallerinden daha liyakatli olduğu, takdir yetkisinin kötüye kullanıldığı,haklı beklenti ve eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı ileri sürülerek iptali ile bu karar nedeniyle yoksun kaldığı maddi ve özlük haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Merkez Değerlendirme Kurulu’nun dikkate aldığı liyakat esasları çerçevesinde komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi aşamasında toplam 3981 personelin durumunun görüşüldüğü, yapılan değerlendirilme sonucunda 3027 personelin terfisine karar verildiği, yine Kurul tarafından komiser rütbesinde bulunması gereken personel sayısının 4714 olarak belirlendiği, Kurul tarihi itibariyle bu rütbedeki personel sayısının 1963 olması nedeniyle boş durumda olan 3027 kadro için terfi işlemi yapıldığı, yapılan değerlendirme sonucunda da daha az liyakatlı olduğu belirlenenler için kadrosuzluktan terfi etmez kararı verildiği, kararın hukuka uygun olarak tesis edildiği öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRKMİLLETİADINA

 

Karar veren Mardin 2. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işingereği görüşüldü:

Dava;Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 2020 yılı terfi döneminde bir üst rütbe olan komiser rütbesine kadrosuzluktan terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca tesis edilen 18/06/2020 tarih ve 2020/1-5 sayılı işlemin kendisine ilişkin kısmının iptali ile bu karar nedeniyle

yoksun kaldığı maddi ve özlük haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun “Terfi ve atama” başlıklı 55. maddesinde; “…Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre, aşağıda hizalarında yer alan oranlara karşılık gelen sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkate alınmaz. Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısı, hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilir. Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar…. Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için; a) Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması, b) Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması, c) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması, d) Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır. Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her personel en fazla beş defa katılabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

10/05/2015 günlü ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirilme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin; “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; kıdem, personelin bir rütbeye terfi tarihinden itibaren bulunduğu rütbede geçen hizmet süresi, liyakat ise; personelin bir üst rütbedeki görevlerinin gereklerini yerine getirebilme niteliği olarak tanımlanmış olup 8. maddesinde; “Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.” düzenlemesine, “Kurul gündemine alınma şartları” başlıklı 12.maddesinde “(1) Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için; a) Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması, b)Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması, c)Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması, ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, d)Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla

halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması, şarttır…” düzenlemesi, “Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının değerlendirme ve karar usulü” başlıklı20. maddesinde de; ” (1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında; a) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini, b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini, c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarını, ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını, d) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini, e) Bu Yönetmelikte belirtilen Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını, dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler. 2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek (Ek-1) Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınır. (3) Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre “Terfi Eder.”, “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.”, “Performans Puanına Göre Terfi Eder.”, “Terfi Etmez.” veya “Kadrosuzluktan Terfi Etmez…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; bir personelin bulunduğu rütbeden bir üst rütbeye terfi ettirilip ettirilemeyeceği konusundaki temel iki ölçütün, kıdem ve liyakat olduğu, buna göre, bir terfi döneminde terfi etmeyi hak eden personelin kıdemlerine göre sıralanmasından sonra, belirlenen sıralamaya göre her birinin liyakat yönünden değerlendirilmesi, liyakat yönünden yeterli görülenlerin terfi ettirilmesi, kadro bulunmaması halinde ise kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez kararı verilmesi, liyakat yönünden yeterli görülmeyenlerin ise; terfi ettirilmemesi gerektiği, liyakatin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesinde ise; personelin aldığı performans değerlendirme puanı, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmaların niteliği bir bütün olarak dikkate alınmalıdır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacının bir üst rütbeye terfi için durumunun görüşüldüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca tesis edilen 18/06/2020 tarih ve 2020/1-5 sayılı işlemle hakkında kadrosuzluktan terfi etmez kararının verildiği, bunun üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada dosya içinde bulunan tüm bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından 2020 yılı için komiser rütbesinde bulunması gereken personel sayısının 4714 olarak belirlendiği, 2020 yılı terfi döneminde 3981 komiser yardımcısı rütbesindeki personelin bir üst rütbeye terfi durumunun görüşüldüğü, davacının kıdem sıralamasında 552. sırada yer aldığı, anılan dönemde Kurulca 3027 personel

hakkında “terfi eder”,28 personel hakkında “soruşturma sonucuna göre terfi eder”, 4 personel hakkında “performans puanına göre terfi eder”,3 personel için “terfi hakkında karar verilmesine yer olmadığı” ve 951 personel için de “hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi etmez” kararının verildiği,davacının ise 17/10/2015 tarihinde komiser yardımcısı rütbesinde ilk atamasının yapıldığı, bu rütbedeki 4 yıl olan bekleme süresini 30/06/2020 tarihinde doldurduğu, 2016 yılı aday (ilk 6 ay) performans notunun 5 puan, 2016 yılı aday (ikinci 6 ay) performans notunun 4.9 puan, 2017 yılıperformans notunun 5 puan, 2018 yılı performans notunun 4,81 puan, 2019 yılı performans notunun ise 4,09 puan olduğu, böylelikle performans not ortalamasının 4,71 puan olduğu, ödül ve başarı belgesinin bulunmadığı, geçmiş soruşturma ve ceza kaydı bulunmadığı gibi devam eden soruşturma kaydının da bulunmadığı, öte yandan davacı hakkındaki birim amir görüşünün ise yetersiz olduğu görülmüştür.

Uyuşmazlıkta, 2020/1-5 sayılı kurul kararının eki terfi listelerinin tetkiki neticesinde, kıdem sıralamasında davacıdan daha sonra gelen, davacı gibi ödül ve başarı belgesi bulunmayan, birim değerlendirme komisyon görüşü yetersiz olan/olmayanancak ortalama performans puanı ve son performans puanı davacıdan düşük veya çok yakın olan birçok personelin (örneğin, 573, 580, 596, 1111, 3900. sırada yer alan personellerin), ve yine geçmiş dönemde disiplin cezası ile tecziye edilen personelin (örneğin 1862.sırada yer alan personelin) terfi ettirildiği görülmektedir.

Bu durumda, davalı idarece; kıdem sıralamasında 552. sırada yer alan davacı hakkında verilen “kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez” kararı sonrasında ( bu kararın aslında davacının liyakatli olduğu ancak, kadro bulunmadığı için terfi ettirilmediği anlamına geldiği açık olmakla) kıdem sırasında davacıdan sonra gelen ve ortalama performans puanı ve son performans puanı davacıdan daha düşük veya çok yakın olan birçok personelin ve geçmiş dönemde disiplin cezası ile tecziye edilen personelin terfi ettirilmiş olması karşısında, idare tarafından kullanılan takdir yetkisinin Anayasal eşitlik ilkesine aykırı kullanıldığı sonucuna varılmış olup davacının komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi ettirilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, Anayasanın 125. maddesi ile getirilen, idarelerin her türlü eylemlerinden ve işlemlerinden doğan zararları tazminle yükümlü tutulduklarına yönelik kural uyarınca, yapılan yargılama ile hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı maddi ve diğer özlük haklarının da davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, davalı idarece gizli ibareli zarf içerisinde davacı hakkında bilgi notu içeren yazılı metin Mahkememize gönderilmiş ise de, gönderilen notun, kim tarafından nasıl elde edildiği ve yazıldığının belli olmaması keza içeriği bilgileri gösterir raporların Mahkememize gönderilmemesi karşısındabilgi notunun hukuki kıymetinin bulunmadığı sonucuna varılarak, itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 152,60 TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca

belirlenen 2.040,00-TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücreti avansının derhal istenilmemesi hâlinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 31/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara