Makaleİstek üzerine de yapılmış olsa, harcırah verilmesi gerektiğine dair Denizli İd. Mah. kararı

10 Şubat 20200

T.C
DENİZLİ
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2005/1094
KARAR NO : 2006/387

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI : .Denizli Valiliği

DAVANIN ÖZETİ : M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta iken, Adalet Bakanlığının ……………. tarih ve …. sayılı atama işlemiyle ………. ili, D tipi kapalı ceza İnfaz Kurumuna naklen atanan davacı tarafından bu atama nedeniyle yolluk ödenmesi yönündeki başvurusunun reddine ilişkin ………. valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün 23.08.2005 gün ve 1575 sayılı işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve 2.568.00.- YTL tutarındaki yolluğun 20.06.2005 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının kendi isteği üzerine bakanlık kararnamesi ile yolluksuz olarak atandığı, işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Denizli İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:
Dava; ……………. İli, M tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta iken, Adalet Bakanlığının …………. tarih ve …………. sayılı atama işlemiyle …………….. ili, D tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun naklen atanan davacı tarafından bu atama nedeniyle yolluk ödenmesi yönündeki başvurusunun reddince ilişkin ……………. valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün 23. 08.2005 gün ve 1575 sayılı işleminin iptali ve 2.568.00.-YTL tutrındaki yolluğun 20.06.2005 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2. maddesinde; bu Kanunun amacının; Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini ödev, hak, yükümü ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek olduğunu belirtilmiş, 62. maddesinde; yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atma emirleri tebliği edilince yollukların ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödeneceği hükmü yer almış, anılan kanun hükmünde görev yerinin değişmesinin isteğe bağlı olup olmaması yönünden bir ayrım yapılmamıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunun 10. maddesinin 5335 sayılı yasayla değişik 1 numaralı bendinde ise; zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu ( bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilen hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancının memleketlerdeki memuriyet merkezi tabdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının verileceği hükme bağlanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara