MakalePMYO / POMEM / PAEM Mülakat Elemeleri ve İdari Yargı Süreci

7 Eylül 20200

PMYO mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte başarısız sayılan adaylardan
tarafımıza pek çok başvuru gelmektedir. Bu nedenle bu yazımızda dönem sonu mülakat sonuçlarına
itiraz usulünden bahsedeceğiz.

Polislik sınavlarına girmeden önce yapılan mülakat sınavı gibi polis okullarının bitiminde polis meslek
yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezinden mezun olacak
adaylara yazılı sınav ve mülakat sınavları uygulanmaktadır. Yapılan bu sınavlara dönem sonu mülakatı
denilmektedir.

PMYO / POMEM / PAEM Dönem Sonu Mülakat komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda
adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yönlerinden yüz tam puan
üzerinden değerlendirilirler.
Sözlü sınavların yapılış usulünde görülebilecek belli başlı hukuka aykırılık halleri nelerdir?

1. Sınav Komisyonunun Usulüne Uygun Oluşturulmaması

Sınav komisyonunun usulüne uygun olarak oluşturulmamasını Danıştay, sınavın
esasını etkileyen aslî şekil kuralı ihlali olarak kabul etmiş ve işlemin iptaline karar
vermiştir.

2. Adaylara Fırsat Tanınmaması

Sözlü sınav yapılırken öncelikli olarak adaylara soruları cevaplayabilme fırsatının
verilmesi gerekir. Bu noktada iki hususa değinilebilir. Birincisi, sınav sırasında adaylara
savunma fırsatının (soruları cevaplayabilme fırsatı) verilmesi; ikincisi, sınav sırasında
adayın konsantrasyonunu bozucu durumların ortadan kaldırılması hususudur.

3. Sınavın Ses ve Görüntü Kaydının Alınmaması

Danıştay’ın birçok kararında sözlü olarak yapılan sınavlara ait yazılı delil bulunamadığı
için delil tespiti yapılamayacağı, dolayısıyla bu sınavların denetlenemeyeceği
belirtilmektedir.

4. Sınav Soru ve Cevaplarının Önceden Hazırlanarak Tutanağa Bağlanmaması

Sözlü sınavlara ilişkin hukuka aykırılıkların bir diğeri, sınavlarda adaylara farklı sorular
sorularak ayrımcılık yapıldığı ve sınavlarda sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplar
tutanağa geçmediği için etkin ve verimli yargısal denetimin yapılamadığı hususudur.
Sözlü sınav öncesinde adaylara sorulacak soruların ve yanıtlarının sınav komisyonunca
belirlenmesi, böylece sözlü sınav öncesinde adaylara yöneltilebilecek soruların ve
yanıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir.

Sınav sırasında, adaylara hazırlanmış olan bu sorulardan kura yöntemiyle belirlenenlerin sorulacağı tabiidir.
Danıştay’ın emsal içtihatlarında adayın sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin
işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın
sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca komisyon
üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriyle
başarısız sayılma işinin hukuka uygun bulunmadığına karar vermiştir.

Kuşkusuz, sözlü sınavların elektronik ortamda görüntülü ve /veya sesli olarak kayıt altına
alınarak etkin ve verimli bir yargısal denetimin yapılması, hukuk devleti ilkesinin hayata
geçirilmesi açısından son derece önemlidir. Sözlü sınavların yargısal denetimi için gerekli tüm
unsurların oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir.
Anayasanın 125.maddesine göre, “yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır…(İdarenin) takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı
verilemez”. Genel kabul gören görüşe göre, “açık takdir hatası” ve “ölçülülük ilkesine
aykırılık” hali dışında idarenin yetkisi denetlenmemelidir.

PMYO/ POMEM / PAEM mülakat sonucunda başarısız kabul edilen adaylar ne yapmalıdır?

 

Pmyo / Pomem / Paem mülakat sonuçlarına itiraz edilemez. Ancak dava açmak mümkündür. Bu
sebeple Pmyo / Pomem / Paem mülakat sonuçlarına idari dava açmak zorunlu ve tek yoldur.
Anayasamızın 125.maddesinde; “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”
Şeklindeki emredici hükme yer verilmiştir. Anılan 125. maddedeki yargı yolunun açık olması ile ifade
edilmek istenen sadece şekli olarak bu yolun tanınmış olması değil, aynı zamanda etkili bir
denetimin sağlanmasıdır. Bu nedenle sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin de tüm idari
işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden
yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları
ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi
temin etmeyecektir.

Pmyo / Pomem / Paem mülakat sınavından elenen adayların sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren
altmış gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri’ne yürütmenin durdurulması istemli iptal
davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre zarfında dava
açılmadığı takdirde adayların dava açma hakkı son bulacaktır.

Avukat Melih DEMİRER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara