MakalePOMEM 26. DÖNEM YEDEK ADAYLARIN SINAVA İTİRAZ HAKKI

7 Mayıs 20200
POMEM 26. DÖNEM YEDEK ADAYLARIN SINAVA İTİRAZ HAKKI

 

POMEM 26. DÖNEM YEDEK ADAYLARIN SINAVA İTİRAZ HAKKI

26. Dönem Pomem sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte başarısız sayılan adaylardan
tarafımıza pek çok başvuru gelmektedir. Bu sefer ki yazımda yedek adayların durumundan
kısaca bahsedeceğim.

Polis meslek eğitim merkezine geçici kayıt sırasında, POMEM’e giremeyecekleri anlaşılan,
eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda
bulunmayan, POMEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile
çağrılır. Bu yedek alımı ise sınavın yapıldığı yıl alımı yapılacak öğrenci sayısının % 30’una
tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Yani 10000
alım var ve bunun 1000 i bayan 9000 erkek ise; 300 bayan ve 2700 erkek aday yedek olarak
planlanır.
Geçici kayıt sırasında, POMEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak
eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM’den ayrılan
veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday,
kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı POMEM’e
evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da
eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları
yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de
yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

Yedek Adaylar Sınav Sonucuna İtiraz Edebilir mi?

 

Yedek adayların durumu sınavda başarısız sayılan adaylardan farklı değildir. Yedek adayların
26. Dönem Pomem eğitimi başladıktan sonra çağırılıp çağırılmayacağının herhangi bir
güvencesi bulunmamaktadır. Bu nedenle yedek listesinde olup Pomem’e kaydı yapılmayan
adaylar tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Bu durumda hak kaybı yaşamamak adına yedek adayların sınav sonuçlarına yönelik dava
açma hakkı bulunmaktadır. Diğer idari işlemlerde olduğu gibi sözlü sınavların da yetki, şekil,
sebep, amaç ve konu unsurlarında hukuka aykırılıkların olma ihtimali vardır ve sınavlar da
yargısal denetime açıktır. Bu nedenle yedek listesinde bulunan adaylar asil aday olma
şartlarını taşıdıkları, mülakat sınavında başarılı oldukları ve sözlü mülakatın hukuka uygun
değerlendirilmediği gerekçesi ile Ankara İdare Mahkemelerine iptal davası
açabilmektedirler.

 

Dava açan yedek adaylar dava sırasında Pomem’e kayıt için çağırılması
halinde ne olur?

 

Pomem 26. Dönem Sözlü Sınavına karşı dava açan adayların yedek listesindeki hakları ve
sıralamaları saklı tutulur. Buna göre Pomem’e kaydı yapılamayan asil adayların yerine yedek

adayların çağırılması halinde dava açmış adaylar sıra kendilerine geldiği takdirde okula kaydı
yapılır. Bu durumda açmış oldukları dava düşer ve aday pomem eğitimine katılır. Kısacası
sınava karşı dava açmanın adaylara herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Sözlü sınavların yapılış usulünde görülebilecek bazı hukuka aykırılık halleri nelerdir?

 

1. Sınav Komisyonunun Usulüne Uygun Oluşturulmaması
Sınav komisyonunun usulüne uygun olarak oluşturulmamasını Danıştay, sınavın
esasını etkileyen aslî şekil kuralı ihlali olarak kabul etmiş ve işlemin iptaline karar
vermiştir.

2. Adaylara Fırsat Tanınmaması
Sözlü sınav yapılırken öncelikli olarak adaylara soruları cevaplayabilme fırsatının
verilmesi gerekir. Bu noktada iki hususa değinilebilir. Birincisi, sınav sırasında adaylara
savunma fırsatının (soruları cevaplayabilme fırsatı) verilmesi; ikincisi, sınav sırasında
adayın konsantrasyonunu bozucu durumların ortadan kaldırılması hususudur.

3. Sınavın Ses ve Görüntü Kaydının Alınmaması
Danıştay’ın birçok kararında sözlü olarak yapılan sınavlara ait yazılı delil bulunamadığı
için delil tespiti yapılamayacağı, dolayısıyla bu sınavların denetlenemeyeceği belirtilmektedir.

4. Sınav Soru ve Cevaplarının Önceden Hazırlanarak Tutanağa Bağlanmaması
Sözlü sınavlara ilişkin hukuka aykırılıkların bir diğeri, sınavlarda adaylara farklı sorular
sorularak ayrımcılık yapıldığı ve sınavlarda sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplar
tutanağa geçmediği için etkin ve verimli yargısal denetimin yapılamadığı hususudur.
Sözlü sınav öncesinde adaylara sorulacak soruların ve yanıtlarının sınav komisyonunca
belirlenmesi, böylece sözlü sınav öncesinde adaylara yöneltilebilecek soruların ve
yanıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Sınav sırasında, adaylara hazırlanmış
olan bu sorulardan kura yöntemiyle belirlenenlerin sorulacağı tabiidir.

Danıştay’ın emsal içtihatlarında adayın sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin
işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın
sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca komisyon
üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriyle
başarısız sayılma işinin hukuka uygun bulunmadığına karar vermiştir.

Kuşkusuz, sözlü sınavların elektronik ortamda görüntülü ve /veya sesli olarak kayıt altına
alınarak etkin ve verimli bir yargısal denetimin yapılması, hukuk devleti ilkesinin hayata
geçirilmesi açısından son derece önemlidir. Sözlü sınavların yargısal denetimi için gerekli tüm

unsurların oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir.
Anayasanın 125.maddesine göre, “yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır…(İdarenin) takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı
verilemez”. Genel kabul gören görüşe göre, “açık takdir hatası” ve “ölçülülük ilkesine
aykırılık” hali dışında idarenin yetkisi denetlenmemelidir.

26. Dönem Pomem sonucunda yedek listesine alınan adaylar ne yapmalıdır?

Pomem mülakat sonucuna itiraz edilemez. Ancak dava açmak mümkündür. Bu sebeple
Pomem sınav sonuçlarına idari dava açmak zorunlu ve tek yoldur. Anayasamızın 125.
maddesinde; “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” şeklindeki
emredici hükme yer verilmiştir. Anılan 125. maddedeki yargı yolunun açık olması ile ifade
edilmek istenen sadece şekli olarak bu yolun tanınmış olması değil, aynı zamanda etkili bir
denetimin sağlanmasıdır. Bu nedenle sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin de tüm idari
işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden
yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları
ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi
temin etmeyecektir.

Pomem 26. Dönem sınavından elenen adayların sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren
altmış gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri’ne yürütmenin durdurulması istemli iptal
davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre zarfında dava
açılmadığı takdirde adayların dava açma hakkı son bulacaktır.

Avukat Melih DEMİRER

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara