MakalePomem Güvenlik Soruşturması ve Mülakat

4 Mayıs 20201
POMEM GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE MÜLAKAT

 

POMEM GÜVENLİK SORUŞTURMASI MÜLAKATIN OLUMSUZ SONUÇLANMASINA SEBEBİYET
VERİR Mİ?

26. Dönem Pomem sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarısız sayılan Pomem adaylarından
tarafımıza en çok yöneltilen sorulardan biri ‘’Acaba güvenlik soruşturmam olumsuz geldi diye
mi elendim’’ olmuştur. Bu konuya kısaca değineceğiz.

Süreci anlatırken yasal dayanak olarak 06.06.2015 Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş
Yönetmeliğini esas alacağız.

Öncelikle POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile
Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; POMEM’lerin kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş
kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, erkek ve kadın olmak üzere ayrı
ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile
kesinleşir. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl
belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

Adaylarda aranılacak nitelikler :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c)
bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar
için 30 yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Burada esas değineceğimiz konu güvenlik araştırması kısımdır. Güvenlik soruşturmasında
bakılacak olan hususlar ; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm
olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya
uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma
devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler
nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Yukarıda sayılan hususlar dışında bir adayın güvenlik sebebiyle Polis Meslek Eğitim
Merkezlerinden ilişiğinin kesilmesi mümkün değildir.

POMEM GÜVENLİK SORUŞTURMASI MÜLAKAT AŞAMASINDA MI YAPILIR?

Pomem adaylarının en çok merak ettiği kısım olarak güvenlik soruşturmasının hangi aşamada
yapıldığından bahsetmekte fayda vardır. Önemle belirtmek isterim ki Pomem mülakat
sınavının amacı adayların polislik mesleğine olan yeterliliklerini ölçmektir, güvenlik
soruşturması yapmak değildir. Özetle; Pomem mülakat sınavında Pomem adaylarına
güvenlik soruşturması yapılmamaktadır.

Pomem Güvenlik Soruşturması Hangi Aşamada Yapılır?
Pomem adayları mülakat sınavını tamamladıktan sonra eğitime çağrılan asıl ve yedek adaylar
ön sağlık kontrolüne tabii tutulurlar. Ön sağlık testlerini başarı ile tamamlayan pomem
adayları ise intibak eğitimine başlatılır. İntibak eğitimi süresince Pomem adaylarının sağlık
komisyonu gerekli gördüğünde sağlık raporları tamamlatılır ve pomem güvenlik
soruşturmaları tamamlanır. Pomem sağlık testlerinden ve Pomem güvenlik
soruşturmasından başarı ile geçen adaylar ise intibak eğitiminden sonra kesin kayıtları yapılır
ve asıl eğitime başlatılır. Pomem güvenlik soruşturmasından elenen ve pomem sağlık
şartlarını sağlamayan adayların ilişiği polis okullarınca kesilir.

Dava Açan Adayların Sınavı Kazanmaları Halinde Dava Açmayan Adaylar Pomem Öğrencisi
Olmaya Hak Kazanır mı?

Bu sorunun cevabı tüm süreç için hayati önem taşımaktadır. Bir adayın sınav sonucuna itiraz
etmesi sadece kendi sınavını ilgilendirmektedir. Bu nedenle bir pomem adayının davayı

kazanmış olması diğer dava açan adaylara emsal olmakla birlikte dava açmayan adaylar
pomem öğrencisi olmaya hak kazanamazlar. O halde 60 günlük dava açma süresini kaçıran
Pomem adaylarının herhangi bir hak talep etme imkanı bulunmamaktadır.
Önemle belirtmek isterim ki Pomem mülakat sınavına yönelik açılan davalar hata yapmaya
çok açık ve kritiktir. Sürecin alanında uzman bir avukatla yürütülmesi davanın kaderini
etkileyecektir. En ufak hata ağır sonuçlara neden olmakla birlikte titizlikle yürütülen sürecin
daha faydalı olacağına inancımız tamdır.

Yukarıda izaha gayret sarf eylemiş olduğumuz hususlar neticesinde kısaca; Pomem Güvenlik
Soruşturması Pomem mülakat sınavında yapılmamaktadır. Bu sebeple adayların güvenlik
sebebi ile elenmek gibi bir yanılgıdan uzak durmaları gerekmektedir. Kazanan adaylara
başarılar diler, başarısız sayılan ve mülakat sonucunu haksız bulan adayların yasal haklarını
aramalarını tavsiye ederiz. Sağlıcakla kalın.

Avukat Melih DEMİRER

 

One comment

  • Melih

    23 Temmuz 2020 at 07:11

    Merhaba iyi çalışmalar ben bekçilik güvenlik soruşturmasından elendim sebebi kumardan idari para cezası 2016 yılında bir kere dava açtım sonucu ne olur acaba bu yönetmelikte yazıyor idari para cezası

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara